Nostradamus, door Dario Poli

Het is 1791, vroeg in de ochtend. Honderden haveloze, hongerige Republikeinse soldaten stromen uit de heuvels het pittoreske provinciale marktstadje Salon binnen. De bewoners bevinden zich in Morpheus’ armen, in diepe slaap zijn ze zich nergens van bewust.

Er ontstaat een orgie van terreur. De ongedisciplineerde soldaten slaan deuren in om eten, drinken en waardevolle spullen te pakken te krijgen. De doodsbange bevolking is geïntimideerd. Het geweld en het drinken gaat de hele dag door. Dan bereiken de misdadigers de kerk. Ook de kerk is rijp om te plunderen, denken ze.  Ze lopen de kerk in en stuiten op het graf van Michel de Nostredame, de beroemde profeet.

Ontheiliging

Een soldaat herinnert zich het plaatselijke bijgeloof dat iedereen die bloed durft te drinken uit de schedel van Nostradamus een groot psychisch vermogen zal krijgen. Als dit nieuws zich verspreidt, beginnen de dronkaards met pikhouwelen in te slaan op de drie meter dikke stenen plaat die de grafkist beschermt. Het uiteengereten skelet van Nostradamus ligt spoedig verspreid in de kerk.  Een spottende soldaat negeert de waarschuwingen, pakt de schedel , vult het met wijn , en begint – onder luid gejuich - te drinken. 

Tijdens deze daad van ontheiliging slaagt de burgemeester van de stad erin om de soldaten schrik aan te jagen. Als hij ze vertelt hoe nauwkeurig Nostradamus' voorspellingen zijn, worden de botten haastig verzameld en herbegraven. De volgende dag legt een eenheid van de Koninklijke Cavalerie een hinderlaag en veegt de plunderende soldaten van het toneel. De soldaat die uit de schedel dronk wordt met een gericht schot door zijn hoofd gedood.

Geneeskunde

235 jaar na zijn dood hebben Nostradamus’ voorspellingen nog steeds invloed. En die invloed zal nog wel een tijdje duren. Als we de legendarische figuur zelf moeten geloven, moet zijn laatste en grootste erfenis nog komen.

Michel de Nostredame werd geboren in december 1503 in St. Remy, Frankrijk. Hij was de oudste zoon  van eenProvençaals gezin dat gedeeltelijk joods was. Het gezin had zich niet zo lang geleden bekeerd tot het christendom. Toen een van zijn grootvaders het scherpe intellect van de jongen ontdekte, begon hij hem op te voeden. Hij leerde hem de beginselen van het Latijn, het Grieks, het Hebreeuws, de wiskunde en astrologie. En daarnaast wijdde hij de jongen in in de mystiek en de geheimen van de Kabbala. 

Toen hij zijn grootvaders opvoeding ontgroeid was, werd de jonge Nostradamus naar Avignon gestuurd om filosofie te gaan studeren. In 1522 begon hij zijn opleiding in de geneeskunde aan de gerenommeerde universiteit van Montpellier. Hij behaalde zijn diploma – hoe lang hij erover heeft gedaan is niet geboekstaafd. De jongen stond te trappelen om zijn vaardigheden in praktijk te brengen  en ging vier jaar naar het platteland. Hij bezocht dorpen en steden, experimenteerde met kruiden en zorgde voor de zieken.

Builenpest

Hoewel zijn behandelingen onorthodox waren, waren zij succesvol. Dat gold in het bijzonder de builenpest die de Provence teisterde. Weinig mensen overleefden die ‘de steenkool’ – de zwarte vlekken die op het lichaam achterbleven. Nostradamus’ roze pillen, die een hoge dosis vitamine C bevatten, zorgden vaak voor een wonderbaarlijke genezing. Met elk succes steeg zijn roem, dit tot ongenoegen van de universiteitsdoktoren.

Toen hij eindelijk volledig gekwalificeerd was als arts, voelde Nostradamus zich verstikt door de orthodoxie van de medische praktijk in Montpellier, gekleed in een mooi doktersgewaad met een vierkanten hoed. Hij bleef in de regio actief waarbij hij zijn eigen medische hypotheses testte en recepten uitschreef.

Toen hij 30 jaar oud was, was hij het zwerven moe. Hij ontmoette een mooi jong meisje van goede afkomst en zij vestigden zich in de stad Agen. Met behulp van de genereuze bruidsschat van haar familie richtte hij een comfortabele praktijk in die naam maakte en winst opleverde. Zijn vrouw schonk hem een zoon en een dochter en zijn leven leek gezegend. Totdat de builenpest weer uitbrak. Nostradamus ging naar de zieken en stervenden – met alle risico’s zelf besmet te raken – en slaagde erin velen te redden.  Helaas werden zijn vrouw en kinderen besmet en bezweken zij niet veel later.

Italië

Met hun dood stortte zijn wereld in. Tot overmaat van ramp lieten zijn patiënten hem in de steek omdat hij zijn eigen gezin niet kon redden. Zijn schoonfamilie had hem aangeklaagd en eiste de bruidsschat terug, insinuerend dat hij zijn gezin met opzet had laten sterven. De genadeslag kwam toen hij daarnaast door de autoriteiten werd beschuldigd van ketterij vanwege een opmerking die hij gemaakt had toen hij een religieus standbeeld bekeek. De inquisiteurs bevalen hem voor te komen in Toulouse. Nostradamus vluchtte Frankrijk uit en zou de volgende zes jaar door Italië zwerven.

Italië was tijdens de Renaissance het zakelijke en intellectuele epicentrum van Europa. De immer nieuwsgierige Nostradamus deed waardevolle kennis en tal van vaardigheden op. Hij maakte kennis met apothekers en genezers en schreef de ideeën op in zijn boek Traite des Fardmens. Hij leerde cosmetica, crèmes en liefdesdrankjes  fabriceren en hij oriënteerde zich in de alchemie. In Sicilië volgde hij het vak Mysteriën van Egypte en, na een ontmoeting met soefimystici, las hij het boek Het Elixer van de Gelukzaligheid.

Het was in deze Italiaanse periode dat Nostradamus profetische gaven zich begonnen te manifesteren. Er is het legendarische verhaal waarin hij naar een groep monniken toeloopt. Hij herkende een van monniken die voorheen varkenshoeder was geweest, knielde voor hem en sprak hem aan met ‘Uwe Heiligheid’. In 1585, lang na het overlijden van Nostradamus, werd die monnik, Felice Peretti, paus Sixtus V. 

Marseille

In 1554 vestigde Michel de Nostradame zich in Marseille. Na de grootste overstroming ooit in die stad waarbij de lijken langs dreven en de builenpest opnieuw uitbrak, vluchtten alle doktoren  de stad uit. Nostradamus bleef als enige arts. De pest had ondertussen ook Aix en Salon bereikt.  Als dank voor zijn behandeling van de zieken ontving hij nogal eens waardevolle giften. Steevast gaf hij die aan de armen.

De pest nam af en Nostradamus, nu 44, besloot zich weer te gaan vestigen, nu met een nieuwe vrouw, de rijke en ook invloedrijke weduwe Anne Ponsart Gemelle.  Ze trouwden en richtten een comfortabel huis in. De zolder vulde Nostradamus met boeken en magische gereedschappen. Hier kreeg hij de gelegenheid na te denken over astrologie en de sterrenkunde. Hij ontdekte een methode om in een trance-achtige toestand te geraken waarbij hij de toekomst kon voorspellen.  De visioenen die hij kreeg schreef hij op, en ook de omstandigheden die volgens hem het meest ideaal waren om in de toekomst meer visioenen te krijgen.

De Eeuwen

In 1552 verscheen zijn eerste Almanak met maandelijkse voorspellingen op basis van zijn visioenen. Omdat hij van het goede leven hield en gevoel voor geld had – dat tonen zijn twee huwelijken wel aan – breidde hij als een echte entrepreneur zijn activiteiten uit. Hij maakte recepten voor jam, zalfjes en cosmetica, in het bijzonder voor de rijken. Zij geloofden dat zijn crèmes magische ingrediënten bevatte. Hij anticipeerde zelfs op de komst van Viagra met liefdespilletjes. Hij garandeerde iedere man die het gebruikte volledige voldoening, ongeacht de seksuele voorkeur. Zijn boeken en brouwsels maakten van Nostradamus een rijk man.

In 1555 verschenen de eerste edities van De Eeuwen. Ze werden gepubliceerd in groepen van honderd kwatrijnen met vierregelige verzen, elk met een voorspelling. Nostradamus schikte de kwatrijnen in tien ‘Eeuwen’ van honderd verzen, in totaal 965 verzen omdat Eeuw VII 42 verzen had en niet compleet was.

Koningin Catharina de Medici

Bewust creëerde hij verwarring in de tijdsvolgorde door de voorspellingen  in een gecodeerde vorm te noteren. Deze occulte praktijk werd een doorslaand succes bij de rijke klasse. De bijgelovige gewone man zag er het werk van de duivel in.  Nostradamus’ roem verspreidde zich over Frankrijk, maar ook de woede in justitiële kringen. In 1556 riep de verontruste Koningin Catharina de Medici hem op toelichting te geven bij Eeuw I.

“De jonge leeuw zal de oude overwinnen,
op het slagveld in een enkel gevecht,
Hij zal zijn ogen uit de gouden kooi halen,
door de twee wonden zal hij een vreselijke dood sterven.”

Deze voorspelling kwam helaas uit. De Koningin was er getuige van dat haar man tijdens een steekspel uit het zadel gelicht werd en na tien dagen lijden stierf. De dader: de jonge Graaf van Montgomery – Kapitein van de Schotse Garde – wiens lans het gouden vizier van de Koning had doorboord. Leeuwen sierden de schilden van beide mannen. Gelukkig voor Nostradamus bleef hij uit de armen van de Inquisitie omdat de Koningin zijn vurigste supporter werd. Zij benoemde hem tot Buitengewoon Raadgever en Geneesheer.

Oude Testament

Ieder van ons is bekend met Nostradamus’ naam en faam. Maar weinigen zijn zich ervan bewust dat de voorspellingen die hij deed zijn uitgekomen. Een paar voorspellingen staan ons nog te wachten, maar dat zijn er minder dan je zou denken. De meeste voorspellingen volgen die van het Oude Testament – met name Ezekiel. De meeste kwatrijnen gaan over rampen zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, epidemieën, hongersnood, oorlog, invasies, moordpartijen en bloedige gevechtshandelingen.

In een brief aan Cesar, zijn zoon, van maart 1555, schreef Nostradamus:… in veel landen zal er schaarste aan regen zijn en heel veel vuur. Brandende stenen zullen uit de lucht vallen waardoor er niets meer in leven blijft.” De meeste voorspellingen zijn echter ondoorgrondelijk.  Ieder kan er zijn eigen betekenis in vinden zonder vrees om belachelijk over te komen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, gaven zowel de Britse als Duitse regeringen enorme bedragen uit aan grove vervalsingen van diverse kwatrijnen die dienden als propaganda. Elke partij beweerde dat de voorspellingen bewijs waren van de uiteindelijke overwinning. Veel Nostramus enthousiastelingen en ‘experts’ schrijven het voorspellen van diverse historische gebeurtenissen op zijn conto. Recent kwam zijn naam weer naar voren toen uit een van de Eeuwen-verzen zou blijken dat volgens Nostradamus de Derde Wereldoorlog zou uitbreken rond 1999. De oorlog zou om religie draaien en de meerderheid van de bevolking zou niet in de gaten hebben dat die oorlog was begonnen.

11 september aanslagen

Gegeven deze geweldige inzichten in de hedendaagse religieuze, politiek en sociaal antagonistische situatie, is het nauwelijks verrassend te horen dat Nostradamus de aanslagen van 11 september in New York en Washington zou hebben voorspeld. Verrassender misschien, is dat hij ook zou hebben geschreven over UFO’s en over mensen die in de niet al te verre toekomst een ontmoeting hebben met buitenaardse wezens. Sinds zijn overlijden in 1556 – dat hij vanzelfsprekend zelf voorspelde – zijn er honderden publicaties  in vele talen verschenen over zijn werk. Dat is inclusief de vele vervalsingen. 

Zelfs zijn zoon Cesar heeft geprobeerd om een bestaan te verwerven op basis van zijn vaders nalatenschap, waarbij hij zich voordeed als profeet. Men beschouwde hem echter als een charlatan. Nostradamus kan heel goed een echte profeet zijn geweest. Maar alle boeken, films, video’s, musicals en CD’s over de geschriften van deze opmerkelijke en inventieve man zijn vooral gebaseerd op de behoefte er geldelijk voordeel van te trekken.

Het zou heel goed kunnen dat Nostradamus in zijn vuistje lacht. Alle betekenis die wordt gehecht aan zijn voorspellingen zou compleet onjuist kunnen zijn. Immers, hij voorspelde zelf dat zijn code niet gebroken of goed begrepen zou worden voor het jaar 2055, 500 jaar na de publicatie van De Eeuwen. Als we zijn voorspellingen letterlijk nemen, dan verspillen de enthousiastelingen die het willen ontrafelen hun tijd. We moeten nog veertig jaar wachten.500 jaar lang zal er geen bericht meer verschijnen, Van hem die het Sieraad van zijn tijd was, Dan zal er een grote Openbaring worden gemaakt, die de mensen van die Eeuw heel blij zal maken.”

De toekomst van de planeet

Echter, Nostradamus’ meest inspirerende (en misschien uiteindelijk blijvende) bericht is op grote schaal over het hoofd gezien. We lazen media-vriendelijke hyperbolen, maar eens schreef hijDegene die zijn verstand gebruikt kan van mijn voorspellingen leren de juiste weg te vinden alsof hij of zij voetstappen in het zand vond van iemand die eerder deze weg had afgelegd.” Dit suggereert zijn voorspellingen niet waren bedoeld als iets definitiefs, maar meer als waarschuwingen voor het geval mensen de lessen van het verleden niet oppikten.   

Nostradamus had het over een tijd dat er een verandering in het bewustzijn zou komen die zou leiden tot een gelukkiger en meer voldoening gevend bestaan voor de mensheid. Het is jammer dat, voordat die gouden tijd aanbreekt, de mensheid de verschrikkingen moet ondergaan die genoemd worden in de kwatrijnen. De wetenschappelijke voorspellingen van het gevaar van de opwarming van de aarde worden steeds sterker. De verschrikkingen die we de planeet – en onszelf – al eeuwen aandoen beginnen hun tol te eisen. Misschien is de universele waarschuwing van Nostradamus nog het meest van belang:De hoeveel tijd is beperkt – het toekomstig heil van de mensheid en van de planeet ligt in onze eigen handen.”

Het Evangelie volgens Nostradamus

In de loop der jaren hebben Nostradamus aanhangers beweerd dat hij veel van de belangrijkste gebeurtenissen in de wereld voorspelde. Zijn geschriften mogen dan moeilijk te interpreteren zijn en ongetwijfeld aan velerlei  gebeurtenissen gelinkt worden, dat neemt niet weg dat ze wel reden geven om er eens goed over na te denken.

De grote brand van Londen (september 1666)

Het bloed van de rechtvaardige zal worden geëist van Londen.
Verbrand door het vuur in het jaar 66.

De opkomst van Napoleon (1769-1821)

Er zal een keizer worden geboren in de buurt van Italië, die het Rijk heel veel zal kosten.

De Franse revolutie (1789-1799)

Van de slaafgemaakte mensen liederen, gezangen en eisen,
De prinsen en de heren worden gevangen gehouden in gevangenissen.

De opkomst van Hitler (1889-1945)

Uit het diepste deel van het westen van Europa,
zal uit arme mensen een kind worden geboren,
die met zijn tong velen zal verleiden …
111
Hij zal het land gaan tiranniseren.
Hij zal een haat verwekken die lang slapend is geweest …

De moord op Kennedy (november 1963)

En vanaf het dak zal kwaad op de grote man vallen,
Ze zullen een onschuldige beschuldigen van zijn dood, die ook dood is.
(Kennedy werd doodgeschoten vanaf de zesde verdieping van de Texas School Book Depository door Lee Harvey Oswald, die vervolgens doodgeschoten werd. Sindsdien zijn er vele complotheorieen.)

De dood van Diana, Princess of Wales (31 augustus 1997)

God … Neemt de Godin van de Maan voor zijn Dag en Beweging,
een hectische zwerver en getuigenis van Gods wet.

(De Romeinse godin van de maan was Diana -
hiermee krijgen de verzen extra lading).

De dood van Moeder Theresa (september 1997)

De manier van een heilige, een verlosser van de modder,
een Franse heilige orde, een dwerg non, vervormd, worm in het fruit.
(Moeder Theresa, geboren Agnes Gonxhe Bojaxhiu werd vernoemd naar de Franse Sint Theresa).

http://www.nostradamus.org/ -- http://www.nostradamus-repository.org/ -- http://www.sacred-texts.com/nos/

Illustraties en tekeningen: Dario Poli

Tags

Reageren