Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

In de loop van de achttiende eeuw richtten de eerste Europese landen academies op om de wetenschap en de internationale wetenschappelijke betrekkingen te bevorderen. De voorloper van KNAW, het Koninklijk Instituut, werd in 1808 opgericht door koning Lodewijk Napoleon. Al in 1812 vestigde het Koninklijk Instituut zich in het Trippenhuis, waar het momenteel nog steeds is gehuisvest. In 1851 werd de naam voor het eerst gewijzigd in de Akademie. In 1938 veranderde de naam in het huidige Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

De KNAW is zowel een institutenorganisatie als een genootschap voor excellente wetenschappers.

Bestuur
Het bestuur stelt de hoofdlijnen voor het beleid vast. Het bestuur bestaat uit de president van de KNAW en de bestuursleden van de Afdeling Letterkunde en de Afdeling Natuurkunde. De president wordt benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot een verlenging van eenzelfde periode. Onder de afdeling Letterkunde vallen de geesteswetenschappen, rechtswetenschappen, maatschappijwetenschappen en gedragswetenschappen. Onder natuurwetenschappen worden wiskunde, natuurwetenschappen, technische wetenschappen en levenswetenschappen verstaan. Het bestuur van de afdeling wordt gekozen vanuit de Verenigde Vergadering, die eens per jaar samen komt.

Directie:
De dagelijkse leiding is in handen van de directie, die bestaat uit de algemeen directeur en de directeur instituten. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie. De directeur instituten draagt zorg voor het beleid van de institutenorganisatie en is daarmee verantwoordelijk voor de zestien onderzoeksinstituten van de KNAW. Bij de uitvoering van hun taken wordt de directie ondersteunt door het stafbureau.

Onderzoeksinstituten
Die onderzoeksinstituten zijn de volgende:

- Data ARchiving and Networked Services (DANS)
- Fryske Akademy (FA)
- Huygens ING
- Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)
- Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
- Meertens Instituut
- NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
- Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)
- Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS)
- Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS)
- Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie en Stamcelonderzoek
- ICIN Netherlands Heart Institute
- Nederlands Herseninstituut
- Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)
- Spinoza Centre for Neuroimaging
- Rathenau Instituut

Beleid
De KNAW moet, volgens de wet vastgelegd, ieder vier jaar een instellingsplan vast te stellen. De strategische agenda is opgesteld naar aanleiding van de drie kernfuncties van de organisatie: het adviseren van de regering, een genootschap zijn voor excellente wetenschappers en het zijn van een institutenorganisatie. Ieder jaar houdt de president van de KNAW een jaarrede, waarin hij de huidige positie en ontwikkeling van de wetenschap en de KNAW belicht vanuit zijn visie.

Doelen
Het beleidsplan 2010-2015 heeft de volgende doelen: het bijdragen aan de rentree van Nederland in de top vijf van kenniseconomieën; versterken van de adviesfunctie; vergroten van de diversiteit van het ledenbestand; opstellen van de Nederlandse Wetenschapsagenda; enthousiasmeren van jeugd voor wetenschappelijk onderzoek; meer aandacht realiseren voor kennisbenutting in de eigen instituten; versterking van de wetenschappelijke positie van de eigen instituten.

Taken
Het beleid op het gebied van de driefuncties van de KNAW wordt in praktijk gebracht door het uitvoeren van de volgende wettelijke taken:

- fungeert de KNAW als forum voor het wetenschappelijk debat en voor de uitwisseling van wetenschappelijke informatie;
- voert zij beleid en beheer voor wetenschappelijke instituten;-
- brengt zij adviezen en verkenningen uit;-
- onderhoudt zij internationale wetenschappelijke betrekkingen;-
- kent zij wetenschappelijke prijzen toe en voert zij enkele subsidieprogramma’s uit, al dan niet namens aan haar toevertrouwde stichtingen en fondsen

De KNAW beschikt over een ANBI-status.

Type organisatie

Telefoonnummer

020 551 0700

E-mailadres

knaw@knaw.nl

Tags

Reageren