Onderwijs - School met den Bijbel (Ouderkerk aan den IJssel)

Horizontal tabs

Beschrijving

Het christelijk geloof heeft op Nederlandse scholen lange tijd een grote rol gespeeld. Klooster- en parochiescholen boden jonge mensen vanaf de Middeleeuwen de kans om te leren lezen en schrijven, en zij deelden kennis over godsdienst en psalmenzang.

Op stads- en dorpsscholen speelde de lokale geestelijkheid ook een rol. Onder invloed van de Verlichting werden rond 1800 veel veranderingen aangebracht in het schoolsysteem. De nieuwgevormde nationale overheid kreeg een grote rol in het stellen van kwaliteitseisen aan leraren en aan de inhoud van de lessen. In de praktijk betekende dit o.a. dat er minder aandacht kwam voor religieuze onderwerpen. Dit was voor veel christenen aanleiding om de oprichting van christelijke scholen te steunen. De scholen die vanuit gereformeerde kringen werden opgericht worden vaak School met de Bijbel genoemd.

In 1887 werd in Ouderkerk aan den IJssel een dergelijke School met de Bijbel opgericht. Het initiatief was enkele jaren eerder genomen door de steenschipper H. Heuvelman en de hervormde predikant P.J. Hopman. Onder leiding van de eerste hoofdonderwijzer C. Brouwer groeide het aantal leerlingen gestaag. Al binnen enkele jaren werden er leslokalen bijgebouwd. In 1905 werd voor bewoners van Lageweg een tweede school opgericht.

De school vierde in 1927 haar 40-jarig bestaan. Uit de notulen van het bestuur van de Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen met den Bijbel blijkt dat men zich in deze jaren bedreigd voelde door ‘de drijvige propaganda van Links en (…) de aanvallen tegen de School met den Bijbel in de pers’. Het bestuur bood de school een diploma, of oorkonde, aan waarop zij citeerden uit de tweede brief aan Timoteüs: ‘Blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt: en dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.’ Dit diploma maakt deel uit van de collectie van het Streekmuseum Krimpenerwaard

Object Streekmuseum Krimpenerwaard (afbeelding 1): 'Jubileumplaat School met de Bijbel'

Plaat ter herinnering van het veertigjarig bestaan van de school met den Bijbel te Ouderkerk aan den IJssel. Bovenaan een afbeelding  van het woonhuis van het hoofd van de school.

Adres

IJsseldijk N 51
2935 BH Ouderkerk aan de IJssel

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0